Huisregels

Toepasselijkheid
Deze huisregels zijn van toepassing op iedereen die zich bevindt in Palm Beach & Events.

Algemeen
Volg altijd de aanwijzingen op van de door de directie van Palm Beach & Events aangewezen bevoegde personen. In situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie of de door de directie aangewezen personen.

Leeftijdsgrens
Alcohol-vrije evenementen zijn bedoeld voor de leeftijdsgroep 12 tot en met 17 jaar. Bij deze evenementen hebben bezoekers van 18 jaar of ouder geen toegang. Bij evenementen die zijn bedoeld voor bezoekers van 18 jaar of ouder hebben bezoeker onder de 18 jaar geen toegang. Wij zijn bevoegd u te vragen zich te legitimeren wanneer wordt getwijfeld aan het voldoen aan de minimum leeftijdsgrens voor het bezoeken van een horecagelegenheid. Voor het restaurant en paviljoen geldt geen leeftijdsgrens.

Toegangsbewijs
Toegang tot Palm Beach & Events (met uitzondering van restaurant en paviljoen) is uitsluitend mogelijk op vertoon van een geldig toegangsbewijs of een andere door Palm Beach & Events afgegeven autorisatie. Door Palm Beach & Events afgegeven autorisaties zijn niet overdraagbaar. Op verzoek van door de directie van Palm Beach & Events aangewezen personen dient een ieder aan te kunnen tonen over een geldig toegangsbewijs of andere autorisatie te beschikken.

Verboden voorwerpen
De volgende zaken mogen niet mee naar binnen worden genomen:

  • gevaarlijke voorwerpen, waaronder wapens, messen, glas- en/of blik
  • eet- en drinkwaren
  • (soft/hard)drugs en alcohol
  • giftige, licht brandbare of licht explosieve materialen, vuurwerk
  • skates, fietsen, steps, skateboards, etc
  • (huis)dieren
  • professionele foto- en video- en audio opnameapparatuur
  • alle overige zaken welke, naar het uitsluitende oordeel van de directie van Palm Beach & Events en de door de directie van Palm Beach & Events aangewezen personen, een gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid, veiligheid en openbare orde.

Fouilleren/ Toegangscontrole
De door de directie van Palm Beach & Events aangewezen personen hebben het recht om een ieder die zich in Palm Beach & Events bevindt te visiteren, en om ongeoorloofde voorwerpen in beslag te nemen. In beslag genomen voorwerpen worden na afloop van het bezoek aan het gebouw aan de eigenaar teruggegeven, tenzij sprake is van wettelijk verboden voorwerpen.

Kleding
Uw kleding dient er zodanig uit te zien, dat het niet in strijd is met de aard en het karakter van het evenement. Motorclubkleding, clubkleding, voetbalshirts, petjes en andere sportgerelateerde kledingstukken worden niet toegelaten.

Gebruik garderobe
Tevens bent u verplicht uw jas/pet/cape af te geven bij de garderobe. Als u uw garderobe nr. kwijt bent, moet u wachten tot na sluitingstijd, om te kijken of uw jas er nog is.

Gebruik kluisjes
Op de boven en beneden verdieping bevinden zich onze kluisjes. Het gebruik van onze kluisjes kost €2,-, deze krijgt u niet retour. Bij verlies van uw kluis sleutel kunt u zich uitsluitend op dinsdag en woensdag melden voor het openen van uw kluisje.

Vroegtijdig verlaten evenement
Aan bezoekers die tijdens het evenement Palm Beach & Events verlaten, wordt in beginsel geen toegang meer verleend tot Palm Beach & Events.

Parkeren/rijwielstalling
U dient uw voertuig/fiets zodanig op de aangegeven plaatsen te parkeren, dat derden geen overlast wordt aangedaan. Indien u zich hieraan niet houdt loopt u het risico dat uw voertuig wordt verwijderd.

Ontzeggen toegang
De directie van Palm Beach & Events behoudt zich het recht voor bezoekers zonder opgave van redenen de toegang tot Palm Beach & Events te ontzeggen, zonder dat deze personen recht hebben op vergoeding van schade.

Legitimeren
Een ieder die zich in Palm Beach & Events bevindt, moet in bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs.

Roken
Het is verboden in Palm Beach & Events te roken, met uitzondering van de daarvoor aangewezen ruimtes.

Verdovende middelen
Het gebruik van- en de handel in of bij zich hebben van (soft/hard)drugs is verboden. Bij het verhandelen van verdovende middelen wordt onmiddellijk de politie ingeschakeld. Als blijkt dat een bezoeker onder invloed is van drugs zal de toegang aan deze persoon direct worden ontzegd en wordt de politie gewaarschuwd.

Alcoholgebruik
Palm Beach & Events schenkt alleen alcohol aan personen boven 18 jaar. Bij twijfel zullen we vragen naar legitimatie. Het is niet toegestaan voor bezoekers onder de 18 jaar om alcohol te kopen of te nuttigen, en voor bezoekers om alcohol door te geven aan personen onder de 18 jaar. Bij constatering wordt de drank ingenomen en de toegang wordt je ontzegd. Dit geldt ook voor de bezoeker die alcohol aanneemt.

Alcoholische drank meer geschonken wordt geschonken tot een half uur voor sluitingstijd.

Het is verboden in staat van dronkenschap Palm Beach & Events te betreden of in Palm Beach & Events aanwezig te zijn.

Ongewenst gedrag
Het is verboden schade toe te brengen aan goederen of personen of zich zodanig (hinderlijk) te gedragen dat dergelijke schade dreigt. Met name is het verboden op stoelen te gaan staan, bouwwerken of het podium te beklimmen, te stagediven en te crowdsurfen en het gooien met voorwerpen, waaronder vloeistoffen. Voorts is het verboden zich op zodanige wijze te gedragen (waaronder, maar niet beperkt tot, het dragen van bepaalde kleding, het doen van bepaalde uitspraken), welke naar het uitsluitende oordeel van de directie een verstoring van de orde (kan) opleveren.

Bedreiging, mishandeling, intimidatie en andere vormen van agressie zijn verboden. U mag zich niet schuldig maken aan ongewenste intimiteiten, aan racisme en aan discriminatie. Bij hinderlijk of aanstootgevend gedraagt volgt verwijdering plus ontzegging van de toegang. Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel toiletgebruik. Verblijf om andere redenen is niet toegestaan.

Wapens
Het gebruik of bij zich hebben van enigerlei wapens is ten strengste verboden. Bij wapenbezit zal ten allen tijde, zonder overleg, de politie worden gewaarschuwd.

Veiligheid
Het is niet toegestaan om paden, (nood)uitgangen, trappen of brandblusmiddelen te blokkeren.

Het is verboden zich op te houden in, of te begeven naar een ander gedeelte van Palm Beach & Events dan dat gedeelte waartoe men gerechtigd is.

Handelsverbod
Het te koop aanbieden van – en/of anderszins (doen) verspreiden van handelswaren zoals dranken, etenswaren, t-shirts, posters en dergelijke en het verspreiden van folders, flyers en andere reclame uitingen in Palm Beach & Events en directe omgeving, is slechts toegestaan indien daarvoor vooraf schriftelijke toestemming is verkregen van de directie van Palm Beach & Events.

Betaalsysteem
Palm Beach & Events heeft een eigen betaalsysteem: alle consumpties in het pand worden afgerekend met de unieke Palm Beach & Events munten. Consumpties afrekenen gaat snel en eenvoudig, omdat alles gepast wordt betaald en er geen wisselgeld in omloop is.

De Palm Beach & Events munten kunnen bij alle verkooppunten middels contante betaling, pin, Visa en Mastercard worden afgerekend. De Palm Beach & Events munten zijn te koop bij bemande kassa’s.

Eigendommen
Afval, waaronder dat van genuttigde dranken en etenswaren, dient te worden gedeponeerd in de daartoe bestemde containers. Het is verboden eigendommen van ons mee te nemen buiten het gebouw; hieronder vallen ook restanten van voedsel en dranken. Glazen mogen niet mee naar buiten worden genomen en zijn niet toegestaan op de dansvloer. Bij beschadiging van onze eigendommen bent u aansprakelijk voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.

Geluids(niveau)
Harde muziek kan gehoorschade veroorzaken. In de diverse zalen van Palm Beach & Events wordt meer dan 85 DB(a) aan geluid geproduceerd. De directie van Palm Beach & Events aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan uw gehoor. Het verblijf in alle zalen van Palm Beach & Events geschiedt derhalve geheel op uw eigen risico. Geef uw oren tijdig rust door af en toe een rustige ruimte op te zoeken.

Beveiligingscamera’s
De (camera)systemen in Palm Beach & Events registreren 24 uur per dag. Een ieder die Palm Beach & Events bezoekt stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden. Tevens stelt de directie van Palm Beach & Events op vordering van de bevoegde justitiële autoriteiten de opnamen ter beschikking.

Palm Beach & Events verwerkt persoonsgegevens waaronder camerabeelden van haar bezoekers in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Foto- video- of geluidsopnamen
Het maken van foto- video- of geluidsopnamen is slechts toegestaan wanneer de organisator van het evenement hiervoor toestemming heeft gegeven. Het maken van foto- video- of geluidsopnamen in de niet voor het algemene publiek toegankelijke gedeelten van Palm Beach & Events is niet toegestaan.

Palm Beach & Events is gerechtigd om opnamen van bezoekers van een evenement te maken en deze te projecteren op de schermen binnen Palm Beach & Events.

Calamiteiten
Een ieder die zich in Palm Beach & Events bevindt, dient zich op de hoogte te stellen van vluchtwegen die bij een calamiteit gebruikt moeten worden. Het gebruik van liften in geval van een calamiteit is verboden.

De directie van Palm Beach & Events is gerechtigd om Palm Beach & Events te ontruimen indien daar naar haar mening aanleiding toe bestaat.

Gevonden voorwerpen
Als u in een horecagelegenheid een voorwerp vindt dat kennelijk aan een andere bezoeker toebehoort, dan dient u dat bij de garderobe of de discotafel in te leveren. Gevonden voorwerpen worden na uiterlijk twee weken bij de politie gedeponeerd. Wie een gevonden voorwerp ophaalt, moet zich kunnen legitimeren.

Klachten
Wanneer u klachten van welke aard ook heeft kunt u deze bij de directie melden. Klachten dient u altijd direct na het moment van ontstaan daarvan te melden, bij gebreke waarvan uw klachtrecht vervalt.

Aansprakelijkheid
Het bezoeken van Palm Beach & Events geschiedt geheel op eigen risico. Palm Beach & Events aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook. Palm Beach & Events is er niet voor verantwoordelijk wanneer de organisator besluit om een evenement af te gelasten.

Overtreding van de huisregels
Als u de huis- en gedragsregels overtreedt, wordt u door of namens de directie van Palm Beach & Events direct verwijderd. Bij constatering van strafbare feiten wordt, en zonder aanziens des persoons, altijd aangifte gedaan bij de politie, terwijl ook ontzegging van de toegang zal worden aangezegd.

Wijziging
Palm Beach & Events behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze huisregels. Bezoekers worden bij deze aangemoedigd om regelmatig zelf de huisregels van Palm Beach & Events te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.